Rozhodovanie podľa teórie očakávaného úžitku

Dostal som sa k štvrtej časti knihy ale zasa sa neviem dopracovať k spokojnosti. Nepozdáva sa mi spôsob akým Kahneman modeluje predpovede teórie očakávaného úžitku.

Stručný popis teórie očakávaného úžitku (expected utility theory, EUT) si môžete prečítať na samorybných mémoch, tu sa budem sústrediť na modelovanie.

Kahneman tvrdí, že podľa EUT sa aktéri budú rozhodovať len na základe očakávaného úžitku. Napr. na strane 279 ponúka nasledujúci (mnou na pomeri chudobného slovenského študenta upravený) príklad:

A: 9 Eur naisto alebo 90% šanca vyhrať 10 Eur.

Čo si zvolíte? Väčšina ľudí volí istých 9 Eur. Neskôr na strane 315 Kahneman ukazuje, že suma, ktorú sú ochotní ľudia akceptovať v takýchto experimentoch je systematicky výrazne nižšia ako 9 Eur –  v priemere okolo 7.12 Eur. Kahneman takisto poskytuje hodnoty z experimentov pre rôzne percentuálne scenáre – “vaša šanca získať 10 Eur je p, koľko Eur ste ochotný akceptovať naisto namiesto tejto hry”. Hodnoty z tabuľky som uviedol do grafu (modrá krivka).

Kahneman tvrdí, že podľa EUT by mali byť rozdiely medzi intervalmi rovnomerné a teda akceptované hodnoty by mali byť identické s očakávanou hodnotou ako znázorňuje čierna krivka (s. 279, 311). Ľudia to však vnímajú inak. Ak sa dozviem, že moja šanca získať milión Eur stúpla zo 60 na 65 % alebo z 95 na 100 % tak tú poslednú správu vnímame ako oveľa radostnejšiu. Teda EUT sa mýli.

V EUT sa moc nevyznám a je možné, že naozaj existujú verzie, ktoré predpovedajú čiernu krivku v grafe vyššie. Ukážem však, že Bernoulliho pôvodná verzia EUT predpovedá inú krivku. Vychádzajme z príkladu A. Musíme vyhodnotiť očakávanú utilitu dvoch situácii. V prvej situácii získame 9 Eur k nášmu doterajšiemu majetku m a náš úžitok je daný ako u(A_1) =u(m+9), kde u je úžitková funkcia prepočítavajúca sumy peňazí na sumy šťastia. V druhej situácii náš očakávaný úžitok tvorí u(A_2)=0.9 u(m+10) + 0.1 u(m), teda úžitok z výhry plus prehre vážený respektívnou pravdepodobnosťou scenára. Aby sme sa rozhodli musíme určiť, ktorá z dvoch situácii nám prinesie viac úžitku. Aby sme to zistili potrebujeme definovať úžitkovú funkciu. Bernoulli ukázal, že konkávna funkcia je dobrou voľbou. Po vzore Bernoulliho môžeme použiť logaritmus. Ak úžitok prvej situácie má byť väčší, musí platiť

u(A_1)>u(A_2)

u(m+9)> 0.9 u(m+10) + 0.1 u(m)

log(m+9)> 0.9 log(m+10) + 0.1 log(m)

Vidíme zaujímavú vec. Rozhodnutie závisí od nášho súčasného finančného stavu m. V tomto konkrétnom prípade bude stratégia A1 výhodnejšia pre všetky pozitívne m. Môžeme však analyzovať všeobecnú situáciu:

u(m+c)> p u(m+w) + (1-p) u(m)

kde c je výhra pri voľbe istoty, w je výhra v hazardnom scenári a p je pravdepodobnosť tejto výhry. Pre logaritmickú úžitkovú funkciu platí:

log(m+c)> p log(m+w) + (1-p) log(m)

log(\frac{m+c}{m})> p log(\frac{m+w}{m})

\frac{m+c}{m}> (\frac{m+w}{m})^p

1+\frac{c}{m}> (1+\frac{w}{m})^p

c> m((1+\frac{w}{m})^p-1)

Istú ponuku sa nám oplatí akceptovať pre hodnotu c vyššiu/rovnú ako výraz vyššie. Pre w=10, p=0.9 a m=20 získame c>8.81. Teda Bernoulliho riešenie je naozaj ochotné akceptovať nižšiu ako očakávanú hodnotu. Graf nižšie ukazuje kritické c v závislosti od p a červenú krivku možné porovnať s modrou v prvom grafe. Bernoulliho EUT kvalitatívne modeluje to, čo Kahneman nazýva certainty effect.

Čo sa deje? V čom spočíva Bernoulliho trik? Trik je v použitý konkávnej úžitkovej funkcie. Ak by sme použili lineárnu funkciu u(x)=a x + b tak získame

u(m+c)> p u(m+w) + (1-p) u(m)

a(m+c)+b > p a (m+w) + (1-p) a m +b

a m+a c+b > p a m+pa w + a m-p a m +b

c >p w = E[w]

Kritickou hodnotou je teda c=pw, kde pw nie nič iné ako očakávaná výhra, ktorú Kahneman podsúva ako predpoveď EUT. V tomto prípade narazíme na problém, ktorý sa práve Bernoulli snažil vyriešiť. Pri lineárnej funkcii sa neoplatí nikomu uzavrieť poistku a ani nijak inak obchodovať s rizikami. Pre poisťovňu totiž platí c_p <p w (keďže w tvorí stratu), zatiaľčo klient chce c_k >p w . Za takýchto okolností (a za rovnakých očakávaní) žiadne kompromisné c neexistuje. Konkávna funkcia túto situáciu mení. Vráťme sa k vyššie uvedenému výsledku pre kritické c

c> m((1+\frac{w}{m})^p-1)

Člen (\frac{w}{m})^p vyjadríme ako binominálnu postupnosť.

(\frac{w}{m})^p= \sum_{k=0}^\infty \binom{p}{k}(\frac{w}{m})^k = 1 +p\frac{w}{m} -\frac{p(1-p)}{2} (\frac{w}{m})^2+ \sum_{k=3}^\infty \binom{p}{k}(\frac{w}{m})^k

Pre vysoké m sú vyššie členy v postupnosti (k>2) zanedbateľne malé. Dosadíme preto len prvé tri členy do vzorca pre c a získame

c> pw -\frac{1}{2m} p (1-p) w^2

Členy na pravej strane som schválne upravil do formy, ktorá ukazuje jednu zaujímavú vec. Prvý člen vyjadruje očakávanú výhru a druhý člen koriguje toto očakávanie o proporciu odchýlky odhadu w. Platí totiž, že Var[w] = p(1-p) w^2 , a teda

c> E[w] -\frac{1}{2m} Var[w]

Tento vzorec nám káže odpočítať od očakávanej výhry sumu proporčnú riziku stávky. Druhý člen tvorí niečo ako cenu poistky, ktorú sme ochotný zaplatiť aby sme nemuseli hrať s rizikom. Pre Bernoulliho bol dôležitý koeficient  \frac{1}{2m} . Tento závisí od sumy peňazí, ktorú vlastním. Ak som bohatý, tak som sám sebe poisťovňou a neistota výhry ma nemusí trápiť. Ak som chudobný, variabilita je problémom, lebo hrozí že skončím s holým zadkom. Výsledkom je situácia, v ktorej sa bohatým oplatí poskytovať poistky chudobným. Vskutku Bernoulli uvažoval nad stratami a nie nad výhrami. Vzorec pre akceptovateľnú istú prehru získame ak dosadíme -z za w.

c> -E[z] - \frac{1}{2m} Var[z]

V tomto prípade získame possibility effect pre nízke pravdepodobnosti. EUT správne modeluje averziu voči riziku (prvá a štvrtá bunka tabuľky na strane 317). EUT nezohľadňuje možnosť vyhľadávania rizika. Vzorce pre c sa snažia variability vyvarovať. Korekcia c ide vždy v smere pozitívnej variability. Táto je maximálna pri p=0.5 a klesá smerom k extrémnym hodnotám. Odklon červenej krivky od tej zelenej ilustruje zmenu variability v závislosti od p.

Zaujímavé je zamyslieť sa nad možnými úpravami vzorca pre c tak, aby tento modeloval vyhľadávanie rizika u ľudí. Najjednoduchšie by bolo obrátiť znamienko druhého člena v závislosti od p. Ďalší prístup možno získať zvážením vychýlenia rozdelenia pravdepodobnosti výhry. Riziko nie je vždy rozdelené rovnomerne okolo očakávanej hodnoty. Napríklad pre E[w=10]=9.9 bude väčšina variability sústredená medzi hodnotami nižšími ako 9.9. (Trochu inak, ak si predstavíme opakovanú sádzku tak konfidenčný interval bude  bude širší na číselnej osi vľavo od E[w]=9.9 .) Vychýlenie rozdelenia vyjadruje túto asymetriu a je dané štvrtým členom v binominálnej postupnosti. Rozšírený model o tento člen by mohol tvoriť zaujímavý model, ktorého špecifikáciu si na tomto mieste odpustím.

Viaceré príklady, ktoré Kahneman používa ako kritiku EUT by bolo treba náležite upraviť. Napríklad na stranách 334-337 sa zaoberá reťazou rozhodnutí. Ľudia volia inak ak zadanie kombinuje reťaz úloh do jednej úlohy ako postupne riešených úlohách. Vo vzorcoch vyššie vidíme, že rozhodnutie ohľadom c závisí aj od východzej sumy m. Ak je táto nižšia sme ochotní zaplatiť viacej za poistku za vykúpenie sa z rizika. To robí aj postupné úlohy inými úlohami ako úlohy v kombinovanom probléme. Východzia suma je totiž iná. Riešenie druhého problému v sérii od sumy získanej pri predchádzajúcom probléme. Myslím, že aj v prípade hypotetických úloh môžeme u ľudí očakávať takýto vplyv.

Čo sa týka normatívnosti, tu sú podľa mňa všetky cesty otvorené. Kahneman stavia očakávanú hodnotu do roly normatívu, od ktorého sa ľudia pod vplyvom possibility a certainty efektu odkláňajú. Medián, modus, variabilita môžu tvoriť za určitých okolností dôležité indikátory. Mnohé ekonometrické modely, podobne ako EUT, zohľadňujú variabilitu a volatilitu odhadov. Konkrétnym problémom ľudí je, že zohľadňujú riziká viac než by bolo treba. To zodpovedá podhodnoteniu východiskovej sumy m. Myslím, že toto je zmysluplné vysvetlenie prípadu úzkostlivého investora. Oproti m, ktoré používa investor vo svojom bežnom živote sú sumy, s ktorými narába pri investičných rozhodnutiach obrovské. S nevhodne nízkym m sa tak investor zľakne aj nízkych rizík.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

Reklamy